Om oss på Knøttene

Knøttene er en småbarnsavdeling med ni barn fra 1- 3 år. Vi er tre ansatte, én pedagogisk leder og to barnehagemedarbeidere.

På Knøttene har vi hovedfokus på å skape trygghet og tilknytning.

 

Gjennom hele året har vi fokus på noen generelle pedagogiske områder:

  • trygghet og tilknytning
  • sosial kompetanse
  • språk
  • selvstendighet

Leken er en viktig arena for barns utvikling og læring. Barn lærer gjennom lek med jevnaldrende. De får sosial- og språklig samhandling og sosial kompetanse.

 

Trygghet og tilknytning

Hovedfokuset vårt er å skape trygghet og tilknytning. I samsvar med Rammeplanen (2017) ønsker vi at hvert enkelt barn skal føle seg sett, forstått, respektert og få tilpasset hjelp og støtte i sin utvikling. Dette gjør vi blant annet ved å være tilstede og være tilgjengelige for barna, ha fokus på å være en sensitiv voksen, være oppmerksomme på barnas initiativ og skape felles fokus med barnet. Trygghet må alltid ligge til grunn for utforsking og lek.

 

Sosial kompetanse

Barn er ikke født med sosial kompetanse, men dette er noe de lærer ved observasjon og samspill med andre. Ansatte er derfor bevisst sin egen påvirkningskraft og legger vekt på å være et gode forbilder. Vi jobber daglig med barns sosiale kompetanse gjennom å rose positiv, ønsket atferd og veileder barna i ulike situasjoner, blant annet ved å vise og å fortelle hvordan en kan løse en konflikt.

 

Språk

Barn lærer også språk gjennom samhandling med andre barn og voksne. Ansatte bruker språket aktivt i samspillet med barna og er bevisst viktigheten av å benevne alt vi ser og gjør, alt fra dagligdagse situasjoner under måltidet, i garderobesituasjon og stellesituasjon. Vi bruker mye sang, konkreter og bilder i samspillet med barna.

 

Selvstendighet

Vi jobber med selvstendighet i alle situasjoner, alt fra å spise og kle på seg selv, til å kunne ytre egne meninger. Barn trenger å øve motorikk og å kunne kontrollere kroppen sin i selvstendighetsprosessen ved å prøve, feile og repetere. I denne prosessen er voksne viktige støttespillere. Vi tilrettelegger og veileder når barna f.eks. øver på å kle på og av seg selv. Voksne legger til rette ved å stramme glidelåsen slik at barna lettere kan dra den igjen, eller forteller trinnvis hvordan barna skal ta av seg skoene. Dersom barna ikke mestrer ulike motoriske bevegelser, hjelper den voksne til.

 

For å sikre barnet en trygg hverdag og en god utvikling ønsker vi alltid et tett samarbeid med hjemmet.