Tilvenning i barnehagen

Målet for tilvenningen er at barna skal bli trygge. Det gjelder både ved intern overflytting fra småbarn til storebarn og barn som er nye i barnehagen. Vi legger opp til en rolig start for de som er nye på avdeling ved å dele gruppa i mindre grupper. Da vil noen få barn være inne med nye barn slik at de får ro til å bli kjent inne på avdeling, en mindre gruppe barn og med den voksne som har ansvar for tilvenningen.

OVERGANG FRA KNØTTENE TIL MONO

 Vi er et lite hus med bare to avdelinger så når barna tar turen over fra småbarnsavdelingen vil det som regel føles trygt, både for barna og deres foreldre. Når det nærmer seg overgang til Mono vil de som er eldst på Knøttene gradvis komme på besøk hos oss slik at de blir kjent på avdelingen . Det er ulikt fra barn til barn hvor mye støtte de har behov for i det de tar steget over på en storbarnsavdeling. Dersom vi som voksne ser at barn har behov for tettere oppfølging vil vi ha en ansatt som er kontaktperson for barnet. 

 

TILVENNING SOM NY I BARNEHAGEN

Barn er ulike og i tilvenningen skal både barn og voksne ( foreldre og ansatte ) bli kjent med hverandre. Det settes normalt av tre dager til tilvenning. Det er alltid en ansatt som er primærkontakt for barnet den første tiden i barnehagen.

Første dag av tilvenningen er far/mor med barnet gjennom hele oppholdet i barnehagen. De første dagen er det anbefalt å ha kortere dager da det er en stor omveltning for barnet å begynner i barnehage. Etterhvert i tilvenningsperioden vil man forsøke å at mor/far trekker seg unna en periode av dagen og kommer tilbake et avtalt tidspunkt eller når vi tar kontakt. Dette avtales med avdelingen. Som nevnt er barn ulike og det er ulikt hvor lang tid et barne trenger på å føle seg trygg. Noe av det viktigste du om mor eller far kan gjøre er å trygge barnet. Det vil si vise dem at du er trygg på den nye situasjonen.

Skulle det være sånn at du som voksen er utrygg så er det viktig at du trygges. Be om en samtale med oss i barnehagen slik at vi sammen kan gjøre dagene i barnehagen til en god opplevelse, både for deg som voksen og barnet.